Nota prawna

1. Własność intelektualna

Właścicielem i dysponentem strony internetowej www.zakrzepica24.pl (dalej „Strona”) jest Sanofi – Aventis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17 należąca do Grupy Sanofi (dalej Spółka). Układ i każdy ze składników Strony, w tym znaki towarowe, logotypy i nazwy domen pojawiające się na Stronie, są chronione obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi własności intelektualnej i należą do francuskiej Spółki dominującej: SANOFI lub jej spółek zależnych, a ich wykorzystanie wymaga jej zgody.

Żaden element Strony nie może być kopiowany, powielany, zmieniany, edytowany, pobierany, modyfikowany, transmitowany lub dystrybuowany w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, z wyjątkiem wykorzystania wyłącznie w celach prasowych pod warunkiem zachowania zgodności z prawem własności intelektualnej. Dozwolone jest kopiowanie i drukowanie fragmentów Strony wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego na osobistym komputerze użytkownika.

Na każdej legalnej kopii części lub całości zawartości Strony powinno być zamieszczone następujące oświadczenie: „COPYRIGHT © 2014 Sanofi – Aventis Sp. z o.o. – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE”.

Legalnie użytkowane elementy Strony lub znajdujące się na Stronie nie mogą być w jakikolwiek sposób zmieniane, modyfikowane ani fałszowane. SANOFI lub jej spółki zależne zastrzegają sobie prawo do ścigania na drodze sądowej każdego naruszenia jej praw do własności intelektualnej.

2. Charakter informacji

Na Stronie znajdują się informacje dotyczące zdrowia, stanu fizycznego, z zakresu medycyny oraz terapii, wyłącznie w odniesieniu do ludzi.

Publikowane informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą zastępować konsultacji z lekarzem lub z farmaceutą. W żadnym razie nie wolno wykorzystywać ich do stawiania diagnozy lekarskiej w przypadku jakiejś choroby czy problemu zdrowotnego, ani w celu zapisania czy stosowania leków zaprezentowanych w serwisie. W każdym przypadku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków prezentowanych na Stronie odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub farmaceutą i po zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego preparatu lub leku.

Strona może zawierać opinie ekspertów z dziedzin związanych z zawartością Strony lub wyciągi z artykułów prasowych. Wszystkie takie informacje stanowią wyłącznie opinie ekspertów, którzy je wyrazili lub są publikacjami osób trzecich, w związku z czym nie muszą stanowić poglądów Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność takich informacji lub opinii. Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nigdy nie należy interpretować ich jako opinii lub zobowiązań Spółki lub SANOFI

Informacje, zwłaszcza finansowe, publikowane na Stronie nie mogą być uznawane za zachętę do podejmowania inwestycji. W żadnych okolicznościach nie należy ich interpretować jako prognozy zysków ani oferty publicznej; nie stanowią one także oferty subskrypcji, zakupu czy też wymiany akcji lub innych papierów wartościowych SANOFI ani jej spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Sanofi.

3. Łącza do innych witryn

Odpowiedzialność Spółki lub SANOFI w żadnym razie nie obejmuje innych stron i witryn internetowych, do których linki znajdują się na Stronie. Są one całkowicie niezależne od Spółki i o ile nie zawierają takiej informacji oraz nie zostały przygotowane przez Spółki. Spółka nie ma żadnej możliwości kontrolowania zawartości tych stron internetowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, materiały i opinie tam zawarte. Ponadto obecność na Stronie linku do strony zewnętrznej nie oznacza w żadnym razie, że Spółka w jakikolwiek sposób zgadza się z zawartością danej strony internetowej czy też popiera możliwości jej wykorzystania. Łączą się Państwo ze wszelkimi innymi stronami lub innymi witrynami na własne ryzyko. Po przejściu na inną witrynę, prosimy o zapoznanie się z informacjami prawnymi na niej zawartymi. Mogą one być odmienne od informacji prawnych przedstawionych na niniejszej Stronie.

Dodatkowo, użytkownik jest zobowiązany podjąć wszystkie środki w celu uniknięcia zainfekowania Strony jakimkolwiek wirusem, trojanem czy innym szkodliwym oprogramowaniem.

Witryny zewnętrzne mogą zawierać hipertekstowe łącza do Strony. Takie łącza nie mogą być tworzone bez uprzedniej wyraźnej zgody Spółki. W żadnym wypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności takich witryn. Spółka nie bada, nie sprawdza, nie zatwierdza oraz nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam, produktów lub innych elementów dostępnych za pośrednictwem takich witryn.

4. Dane osobowe i inne informacje

4.1 Spółka nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych przekazanych jej przez Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez zarejestrowanie się na stronie.

Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem przez Państwa ze Strony jest firma Sanofi-Aventis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17.

Udostępnione przez Państwa dane osobowe zbierane są i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielania jak najbardziej wyczerpujących odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania, przekazania zamówionych przez Państwa próbek produktów leczniczych (jeżeli dotyczy) oraz wysyłki newsletterów drogą elektroniczną. Spółka nie wykorzystuje danych osobowych oraz informacji kontaktowych do innych celów niż wskazane w zdaniu poprzednim oraz nie udostępniamy ich osobom trzecim.

Wszystkie gromadzone dane osobowe udostępniane są przez Państwa dobrowolnie. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, a także ich zmiany, uaktualniania oraz usuwania. W tym celu należy skontaktować się z nami w następujący sposób:
o za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: abi.external@sanofi.com
o za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres:

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Sanofi–Aventis Sp. z o. o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

4.2 Strona nie jest przeznaczona do przyjmowania od użytkowników informacji poufnych.

Dlatego też, z wyjątkiem danych osobowych, wszelkie informacje bez względu na ich formę – dokumenty, dane, grafikę, pytania, sugestie, pomysły, komentarze uwagi czy inne – przekazywane Spółce za pośrednictwem Strony nie będą w żadnym razie traktowane jako poufne. Przez sam fakt przekazania ich Spółce przez Użytkownika, Spółka nabywa nieodpłatne prawo ich wykorzystywania, powielania, rozpowszechniania, modyfikowania i przekazywania bez żadnych ograniczeń.

Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez Spółkę w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu.

5. Ograniczenie odpowiedzialności

Spółka dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte na Stronie były dokładne i aktualne. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek w każdej chwili, bez uprzedzenia. Jednakże Spółka nie gwarantuje, że informacje zawarte na Stronie będą dokładne, precyzyjne, aktualne i kompletne.

Dlatego też, za wyjątkiem szkód bezpośrednich będących wynikiem poważnego lub zamierzonego błędu, Spółka zwolniona jest z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu:
o wszelkich niedokładnych, błędnych lub niepełnych informacji dostępnych na Stronie,
o wszelkich szkód wynikających z niedozwolonych działań osób trzecich, których skutkiem jest zmiana informacji lub elementów dostępnych na Stronie, oraz
o ogólnie wszelkich szkód pośrednich lub bezpośrednich, bez względu na ich przyczynę, pochodzenie, charakter czy konsekwencje, choćby nawet Spółka była świadoma możliwości powstania takich szkód z powodu:
i. wejścia lub niemożliwości wejścia na Stronę,
ii. użytkowania Strony, również z powodu wszelkich zniszczeń i wirusów, które mogłyby zainfekować wyposażenie informatyczne Użytkownika lub każde inne dobro i/lub
iii. zaufania do informacji pochodzących pośrednio lub bezpośrednio ze Strony. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie informacje zamieszczone na Stronie bez jej zgody lub przez nią nieopracowywane.

Elementy Strony lub jakiejkolwiek innej witryny są dostarczane „takie, jakie są” bez żadnej gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnej lub domniemanej. Spółka nie udziela żadnej domniemanej lub wyraźnej gwarancji ich wartości rynkowej lub przydatności w jakimkolwiek celu, bez ograniczeń.

6. Dostępność strony internetowej

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:
i. nie ma technicznej możliwości przygotowania Strony wolnej od jakichkolwiek wad i że nie można tego wymagać od Spółki;
ii. wady mogą powodować czasową niedostępność Strony oraz
iii. na funkcjonowanie Strony mogą mieć wpływ zdarzenia i/lub okoliczności leżące poza kontrolą Spółki np. mające związek ze środkami transmisji danych i komunikacji między użytkownikiem a Spółką oraz między Spółką a innymi sieciami.
Spółka i/lub jej dostawcy może (mogą) w każdym czasie zmieniać lub ograniczać dostępność, tymczasowo lub na stałe, całości lub części Strony w celu przeprowadzenia działań konserwacyjnych i/lub wprowadzenia usprawnień i/lub zmian na Stronie. Spółka nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek zmiany, zawieszenia i przerwy w dostępności Strony.

7. Informacje o produktach

Informacje zawarte na Stronie oraz rozpowszechniane za jej pośrednictwem mogą zawierać pośrednie lub bezpośrednie odniesienia do produktów, programów lub usług oferowanych przez Spółkę. Takie odniesienia nie wiążą się z intencją sprzedaży tych produktów, programów i usług przez Spółkę. Żadna informacja umieszczona na Stronie nie stanowi oferty sprzedaży prezentowanych w nim produktów, programów lub usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i na ich podstawie nie może dojść do zawarcia umowy kupna-sprzedaży tych produktów.

8. Prawo właściwe

Strona i jej zawartość podlegają prawu polskiemu, a wszelkie spory ich dotyczące podlegają jurysdykcji sądów w Polsce.
9. Ogólne warunki
9.1 Wydawca strony

Sanofi-Aventis, Spółka należąca do Grupy Sanofi, z siedzibą: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036286, kapitał zakładowy 50 738 386,94zł.

9.2 Kierownik ds. Publikacji

Rafał Frąckowiak
Rafal.frackowiak@sanofi.com


9.3 Hosting strony

Nexinto GmbH
Nagelsweg 33-35
20097 Hamburg
Telefon: +49 40-77175-0
Telefax: +49 40-77175-519
E-Mail: ITSolutions@nexinto.com
Internet: www.nexinto.com


10. Materiały wideo/grafiki

Prawa własności Sanofi-Aventis sp. z o.o.